Reklamační řád

Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást všeobecných obchodních podmínek (dále jen „reklamační řád“) a upravuje vztahy mezi zákazníky jako kupujícími a provozovatelem internetového obchodu www.obloha.cz - společností ÚVT s.r.o., se sídlem Zdiměřice 33, 152 42 Jesenice, IČO: 25701118, společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62433, jako prodávajícím (dále jen „ÚVT“) při reklamaci zboží. 

I. Faktura, dodací list, záruční list

 1. ÚVT vystavuje ke každému zakoupenému zboží automaticky nákupní doklad (fakturu) a dodací list, který zároveň slouží jako záruční list. Na záručním listu jsou uvedeny veškeré pro uplatnění záruky potřebné údaje, tj.  název zboží, cena, množství, sériové číslo a délka záruky.

II. Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží a činí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, 24 měsíců, u podnikatelů je záruční doba stanovena podle záruční doby poskytnuté výrobcem zboží.  
 2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, je další případná reklamace vyměněného zboží považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace počne plynout od následujícího dne po přijetí zboží k reklamaci a končí vyřízením reklamace. Doba od vyřízení reklamace do doby převzetí zboží zákazníkem se nezapočítává do doby trvání reklamace.

III. Reklamační řízení

 1. Zákazník je povinen zajistit prohlídku zboží bezprostředně po jeho dodání. Vyskytují-li se na zboží vady, je zákazník povinen tyto vady oznámit ÚVT bez zbytečného odkladu.
 2. Zákazník je oprávněn uplatnit záruku výlučně u zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u ÚVT jako prodávajícího. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení nákupního dokladu a dodacího listu. Je-li na výrobku uvedeno sériové číslo, musí toto číslo souhlasit s číslem na dodacím listu.
 3. ÚVT nezahájí reklamační řízení, pokud budou porušeny ochranné pečetě zboží, informativní nálepky, sériová čísla atd. U zboží, které zákazník zakoupil za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit reklamaci v prodejně ÚVT nebo v případě zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (zejména  jedná-li se o monitory, tiskárny, digitální fotoaparáty, atd.), přímo u autorizovaného servisního střediska, které je uvedeno na seznamu autorizovaných servisů na stránkách www.obloha.cz. Zákazník, který je podnikatelem, nebo zákazník, který obdržel zboží se slevou, je povinen uplatnit reklamaci přímo u autorizovaného servisu. V tomto případě se způsob reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.
 5. Zákazník je oprávněn vadné zboží ÚVT zaslat k reklamaci na vlastní náklady. Zásilka musí být označena viditelně “REKLAMACE” a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu a dodacího listu, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, tel. číslo.). Náklady na doručení zboží zpět k zákazníkovi po vyřízení reklamace hradí ÚVT. V případě neoprávněné reklamace bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady zákazníka a jeho riziko zasláno na zákazníkovu adresu. ÚVT neodpovídá za škody způsobené při přepravě zboží.
 6. Zboží předané zákazníkem k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou v reklamačním formuláři. Zjistí-li ÚVT, že příčinou problémů není reklamované zboží, ale vada uvedená v čl. IV reklamačního řádu, je ÚVT oprávněno vyúčtovat zákazníkovi účelně vynaložené náklady spojené se zjištěním tohoto stavu a uvedením zboží do funkčního stavu.
 7. Zjistí-li ÚVT, že vada je odstranitelná, bude vada odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude vadné zboží vyměněno za nové. ÚVT je oprávněno vyměnit zákazníkovi vadné zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, lze se dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude zákazníkovi vystaven dobropis. Vyskytne-li se u zboží stejná vada třikrát, má se za to, že se jedná o neodstranitelnou vadu.
 8. Veškeré reklamace zboží jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace.
 9. O vyřízení reklamace ÚVT informuje zákazníka buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Bylo-li zboží zasláno ÚVT přepravní službou, bude po ukončení reklamace automaticky zasláno na adresu zákazníka. V případě, že zákazník neobdrží informaci o vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne předání zboží k reklamaci, je oprávněn se dostavit do prodejny ÚVT, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí.

IV. Případy, kdy ÚVT nenese odpovědnost za vady

 1. ÚVT neodpovídá za vady:
  (a) na které zákazníka v době uzavírání smlouvy upozornil;
  (b) které jsou způsobené neúplnou kompatibilitou zboží s jinými součástmi nebo se softwarovými aplikacemi, které nebyly součástí dodávky zboží;
  (c) způsobené použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu ani za vady způsobené operačním systémem nebo za poškození způsobené počítačovým virem;
  (d) vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, změnou parametrů, nebo poškozením účinky elektrického přepětí v rozvodné síti elektrickým přepětím (zejména viditelně spálené součástky nebo plošné spoje);
  (e) způsobené mechanickým opotřebením nebo poškozením zboží nebo za vady způsobené opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého užívání;
  (f) vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí;
  (g) vzniklé v důsledku neodborné instalace, zacházení, obsluhy, nebo zanedbáním péče o zboží;
  (h) které se projevují pouze u software, u kterého nebude zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu;
  (i) pokud byly způsobeny nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
  (j) zboží, které bylo zákazníkem jakkoliv upravováno (nátěry, ohýbání atd.);
  (k) při chybně provedeném upgrade biosu, firmware, atd.;
  (l) způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.
 2. U software se záruka za vady vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána).

V. Záloha dat

 1. Zákazník je povinen při předání zboží (zejména počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat) ÚVT k opravě zabezpečit vytvoření odpovídající zálohy veškerých dat. ÚVT neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zboží předané ÚVT k reklamačnímu řízení.

VI. Prodej LCD displejů

 1. Prodej LCD se řídí mezinárodní normou ISO 13406-2. Vzhledem k tomu, že každý LCD displej se skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), nelze z hlediska výrobních technologií prakticky předcházet ztrátám pixelů. ÚVT si proto vyhrazuje právo dodat LCD displeje s maximálně deseti vadnými pixely.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Uplatnění odpovědnosti za vady se v případech neupravených tímto reklamačním řádem řídí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, v ostatních případech zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.